Velkommen til Krampitz Scandinavia

Vi forhandler diverse drivstoffløsninger som fungerer utmerket som midlertidige
eller faste installasjoner på steder hvor det ikke finnes alternative løsninger.

Krampitz Scandinavia AS
Hellandsjøveien 4, 7200 Kyrksæterøra

Telefon: +47 458 71 933
E-Mail: info@krampitz.no

Krampitz Tanksystem GmbH produserer spesialtanker i stål for lagring av væsker. Tankene brukes spesielt for lagring av drivstoff og fett produkter men også som drivstoffanlegg f.eks automatstasjoner for vanlig drivstoffylling. Brukere til disse containerne er lastebiler, biler, anleggsmaskiner, diesel lokomotiv, båter, fly, helikoptre og maskiner til gruvedrift.

Med 25 års erfaring av bygging av tanker som brukes på ekstreme plasser er kravene til kvalitet, design og sikkerhet kontrollert under strenge krav i produksjon. Krampitz har levert over 35 000 produkter med kvalitet til kunder over hele verden.

Med millimeterpresisjon i produksjon av produktene, oppfyller ikke bare de vanlige kravene til de konstruerte produktene, men også til maskinteknikkens. Vår CNC-støttede produksjon garanterer høy kvalitet til enhver tid. Omfattende høy klassifiseringstesting følger våre tanker og containere under hele produksjonen.

Våre CAD-designere utvikler i tillegg til våre standardtanker kundetilpasset design raskt og nøyaktig. Som f.eks mobile bensinstasjoner og drikkevannstanker.

Med vårt omfattende lisensprogram for våre tanker, garanterer vi at våre produkter alltid samsvarer med den nyeste teknologien.

The Krampitz Tanksystem GmbH is a highly specified manufacturer of storage and transport tanks of steel. Our gas-station units are mainly used for the storage of fuel and lubricants as well as a fuel supply (diesel, biodiesel, petrol, kerosene, ethanol, bioethanol and vegetable oils) for trucks, cars, construction machines, mining machines, diesel locomotives, boats, yachts, airplaines and helicopter.

25 years of experiences in the construction of tanks, e.g., for extreme uses guarantee you a high quality, security and design of our products. 35,000 manufactured units stand for the trust of many customers from around the world.

The within a millimetre manufacturing of the products meet not only the normal demands of the plant construction, but also to those of the mechanical engineering. Our CNC-supported manufacturing guarantees constant high quality. Comprehensive high-class tests accompany our tanks and containers during the whole manufacturing.

With our CAD designers we develop in addition to our standard tanks your customized design fast and competently. As a mobile gas station as well as drinking water tank.

Our comprehensive licensing programme for our tanks, containers our equipment guarantees for you that our products always correspond to the newest state of technology.

Våre tankcontainere og konstruksjoner brukes på alle kontinenter. Med lang erfaring er produktene tilpasset de ulike klimaforholdene i respektive region.

Våre containere som produseres til gruveindustrien og er tilpasset ekstreme forhold, er etter 15 år fortsatt i bruk og betegnes som meget holdbar.

Vårt spesielle varemerke er vår patenterte kubiske form på produktene. Den garanterer deg optimal utnyttelse av plass, økonomisk transport og den beste integrasjonen på eksisterende plasser.

Våre tanker og containere er produseres med krav om lang levetid. Med mange års erfaring har utallige konstruksjonsdetaljer bidratt til at kvaliteten av våre produkter minimerer skade ved korrosjon eller slitasje.
Våre containere produseres etter ISO-krav. Hvis ønskelig bygger vi også etter f.eks German Lloyd (GL) krav og normer. Vi bruker alltid høyeste stål standard i forhold til kravspesifikasjon.

Alle deler som brukes i konstruksjon har DIBT-lisensiering. Delene blir kontrollert i henhold til verifiserbare beregninger før produksjon. Med et omfattende utstyrs valg har vi mulighet å tilby mange ulike containervariasjoner. Med høy korrosjonsforebyggende coating som garanterer lang levetid.

Til våre kunder konstruerer vi tankcontainere, lagertanker, kontorcontainere, transportplattformer, transportrammer med innkapslinger og containere for prosessbehandling.

Our tank containers and constructions are in use on all continents worldwide, therefore, we know about the climatic characteristics in the respective regions of the world as well as around the special mechanical demand in certain parts of Africa, Asia and Latin America.

Our heavy mining containers even count after 15-year constant application as „unbreakable“.

Our special trademark is our patented cubic form of structure. This guarantees for you an optimum utilisation of space, economical transports and the best integration in existing arrangements or infrastructure.

Our tanks and containers are laid out for a long life expectancy. Therefore, countless construction details have flowed in onto the construction and the interpretation of our products to exclude damages by corrosion or overloading.

Our containers are produced with ISO-norm dimensions or special dimensions as well, if requested with GL or safety standards approval, in heavy full-steel quality.

All essential construction parts are laid out after DIBT licensings and checked by verifiable calculations and are crafted. An extensive equipment range provides for varied container variations. Excellent corrosion prevention coatings guarantee longevity.

We construct and craft for you transport tank containers, storage tank containers, office containers, transport platforms, transport frames with enclosures as well as construction containers for procedure-technical processes.

Kvalitet: Moderne kvalitetsstyringssystem garanterer høy standard på produktene. (Transporttanker, lagertanker og tankstasjoner)

Sikkerhet: Optimalt sikkerhetskonsept ved hjelp av omfattende nasjonale og internasjonale lisenser for enkel og dobbeltvegg tanker/containere.

Pris: Produksjon av rimelige, modulære tanker/containere ved hjelp av byggeklossfilosofi med standardisert utstyr.

Tid: Rask igangkjøring av produkt ved leveranse, utstyr som dispensere, transferpumper, elektriske installasjoner ferdig installert fra fabrikk.

Montering: Installasjon av utstyr på fabrikk garanterer en problemfri montering/igangkjøring ved leveranse. Før leveranse blir hver produkt nøye funksjonstest.

Konstruksjon: Tegninger blir produsert i CAD

Forventet levetid: Bruk av kraftige materialer i de produserte produktene sikrer en lang levetid. Moderne produktkonsepter imøtekommer kravene de neste tiårene.

Installasjon: Utmerket bruk takket være enkel montering av en eller flere produkter takket være byggeklossesystem.

Plassbehov: Kubisk form med all nødvendig utstyr kompakt installert garanterer mindre plassbehov, mulighet for stabling av tanker/containere.

Design: Enkelt å integrere produktene på de tiltenkte plasseringene, med en moderne design og individuelt valg av RAL farger til våre tanker/containere.

Quality: Our modern quality management in tank construction guarantees high standard products. (Transport tanks, storage tanks, transport containers, camp containers, tank stations)

Security: Optimal safety concept by means of extensive national and international licensings for single-wall and double-wall tanks and containers.

Price: Production of inexpensive, modular tank farms by means of building blocks philosophy with standardised equipment.

Time: Quick construction of our tank arrangements on site by premounted, transportable complete plants or in assemblies of disassembled constructions.

Assembly: Completeness of the equipment guarantees a problem-free assembly on site. The delivery of complete systems is carried out with exactly defined interfaces.

Construction: Individual CAD construction in the order processing.

Life expectancy: Application of robust materials in the tank arrangement construction guarantees a long life expectancy. Modern product concepts accommodate to the demands of the next decades.

Service: Excellent use thanks to a simple assembling of the construction and building blocks of the system.

Space requirement: Cubic structural form and compact assembling guarantee minor space requirement and stacking properties of the tank containers.

Design: The best possible integration in surroundings, by a modern design and individual colouration of our tank stations.

Referanser etter næring – logoer

Godkjenninger for tankcontainer, bensinstasjoner og utstyr

Kontakt